NiCon 2017 (Freitag, 6. Oktober 2017 - Sonntag, 8. Oktober 2017)